ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

คลิกดูที่ลิงค์ ...
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1046030600&Area_CODE=101724

จำนวนพื้นที่

          ตาม นส. 3 ก  เลขที่ 631/530  ทะเบียนราชพัสดุ  กรมธนารักษ์แปลงหมายเลขที่ 969  เนื้อที่จำนวน 35 ไร่84 ตารางวา

 

จำนวนอาคารเรียน ประกอบด้วย

- อาคารเรียนถาวร 208                               1 หลัง

          - อาคารเรียนแบบ 108                               1หลัง

          - อาคารเรียนแบบ 216(ปรับปรุง 29)             1หลัง

 

อาคารประกอบ

          -  โรงฝึกงาน                                            1   หลัง

          -  หอประชุม                                           หลัง

 

บ้านพักครู

          บ้านพักผู้บริหาร  แบบ 207                       หลัง

          -  บ้านพักครู  แบบ คลล. 204                       หลัง

          -  บ้านพักครู (โสดคลลทรงจั่ว                หลัง

          -  บ้านพักนักการภารโรง                              หลัง

          -  บ้านพักนักเรียน                                     หลัง

 

ห้องน้ำห้องส้วม

          -  ห้องน้ำชาย   6 ที่                                   หลัง

          -  ห้องน้ำหญิง  6 ที่                                   หลัง

          ถังน้ำฝน  แบบ  ฝ. 33                              ชุด

          -  หอถังประปา  คสล. 6/7.5                         ชุด

          -  หอถังประปาน้ำดื่ม                                  ถัง

          -  เรือนเพาะชำ                                        หลัง