ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ส.ค. 58 ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA”
ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” 
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
10 มี.ค. 59 ถึง 19 มี.ค. 59 ปรับซ่อมพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด

ปรับซ่อมพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด


ชุดสุภาพ กลุ่มกิจการนักเรียนและครูผู้สอนทุกท่าน
18 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบ 2/58 ม.3 และ ม.6
ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล
30 มี.ค. 59 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร
นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร และมอบอนุสรณ์รุ่นให้โรงเรียน
ชุดนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนทุกคน
30 มี.ค. 59 กินข้าวปุ้น เฮ็ดบุญโรงเรียน

ทำบุญโรงเรียน

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ประชาชน
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ชุดนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ประชาชน
14 ก.พ. 60 เข้าค่ายคุณธรรม
15 ก.พ. 60 แข่งมาร์ชชิ่งที่โคราช
16 ก.พ. 60 คณะครูสหวิทยาเขตวงนารายณ์ ประชุม สพม.24สัญจร ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
17 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
17 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 เข้าค่ายโลกและดาราศาสตร์
เข้าค่ายโลกและดาราศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
22 ก.พ. 60 พิธีเข้าประจำกอง/นำนักเรียนเข้าประกวดสรภัญญะ
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ  ม.4  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
23 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบข้อสอบกลาง ม.1-2
สอบข้อสอบกลาง ม.1-2  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
01 มี.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม)
07 มี.ค. 60 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
คณะครูประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนทั่วไป เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
01 เม.ย. 60 สอบวัดความรู้ นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวัดความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
02 เม.ย. 60 สอบวัดความรู้ นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
06 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายงานตัว
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และรายงานตัว  
06 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายงานตัว
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4