ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 
             ด้วยตำบลสามขา-นาขาม  อยู่ห่างจากตัวอำเภอกุฉินารายณ์การคมนาคมไม่สะดวก และพื้นที่บริเวณรอบ ๆ โดยทั่วไปน้ำจะท่วมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นปัญหาต่อนักเรียนที่เดินทางไปเรียนในตัวอำเภอกุฉินารายณ์ ปี พ.ศ.2518 กลุ่มผู้ปกครองและสภาตำบลสามขา-นาขาม ร่วมกับคณะครู-อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา ได้เสนอเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อกรมสามัญศึกษาขึ้น แต่ในช่วงนั้นกรมสามัญศึกษายังขาดงบประมาณ  ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ติดตามมาโดยตลอด พร้อมทั้งยังได้ รับความช่วยเหลือจากประชาชนในเขตตำบลสามขา-นาขาม ซึ่งร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท และมีนายนพคุณ-นางแพร  สุขเกษม , นายธีระกุล-นางประมวล  สุขเกษม ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก  รวมทั้งหมด 35 ไร่  ทางสภาตำบลได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในปี 2519 และต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.2527 กรมสามัญศึกษาก็ได้ประกาศตั้งโรงเรียน และให้ชื่อว่า“โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์”


สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – สีเหลือง


คติพจน์ 

 ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม


คำขวัญ

 เป็นเลิศทางวิชาการ  ประสานชุมชน 

ผลผลิตมากมาย  มีรายได้ระหว่างเรียน


อักษรย่อ

ส.ว.


ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

 “ดอกเฟื่องฟ้า”