วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ มีระบบบริหารจัดการดี 
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้สู้มาตรฐานสากล 
ภายในปีการศึกษา 2562


ปรัชญา

การศึกษา  คือ ชีวิต