ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๘  หมู่ที่ ๓ บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์    รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๑๐   โทร ๐๔๓ – ๘๔๐๒๓๑  โดยตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ หมายเลขที่ กส.๙๖๙ โดยมีนายนพคุณ-นางแพร สุขเกษม  และ นายธีระกุล-นางประมวล สุขเกษม  ได้มอบที่ดิน พร้อมกบคณะกรรมการสภาตำบลสามขา ตำบลนาขาม พ่อค้าประชาชน ร่วมบริจาคทรัพย์จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อที่ดินสมทบ รวมเป็นเนื้อที่  ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๒๗   สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ