วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ มีระบบบริหารจัดการดี 
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕

 
 
 
ปรัชญา
 
          การศึกษา  คือ ชีวิต