พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ 

          1. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สู่ครูมืออาชีพ

          3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          5. ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นบคคลแห่งการเรียนรู้

          6. ส่งเสริมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายทันสมัยอย่างเพียงพอ

 

เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะจำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 และดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4. ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          5. ครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          6. โรงเรียนมีระบบในการบริหารจัดการที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน