พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ 

1. ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานในเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญใช้การวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

6. ส่งเสริมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายทันสมัยอย่างเพียงพอ


เป้าประสงค์

          โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการที่ดี ที่ส่งเสริมสนับสนุนครูเป็นครูมืออาชีพและนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่เรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข