เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 

เพลงมาร์ชโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

 สามขาสว่างวิทย์แดนปัญญา                      ให้การศึกษาพัฒนาสังคมไทย
ทั่วปฐพีเกียรติศักดิ์ศรีเราก้องไกล                เฉิดไฉไลไปทั่วโลกา
สีของเรา คือ เหลืองและน้ำเงิน                    งามเหลือเกิน ความหมายล้ำค่า
เหลืองใจสูงส่ง ส่วนน้ำเงินหนักแน่นปัญญา    หล่อหลอมวิชา สร้างชีวาเด่นตระการ
(ซ้ำ)…ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม                 เรามุ่งทำความดีตลอดกาล
เป็นคติประจำใจของถิ่นสถาน                       เลิศวิชาการ ประสานชุมชน ลือจนทั่วทิศ
สามขาสว่างวิทย์ของชาวประชา                   ยึดปรัชญาการศึกษานั้นคือ ชีวิต
สู้ไม่ขลาดปราดเปรื่องเรืองฤทธิ์                    สว่างวิทย์โสพิศดังเพชรงาม

**********************************************************