จุดเน้น /กลยุทธ์
จุดเน้น /กลยุทธ์
จุดเน้น 
        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 
        2. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นอาเซียน 
        3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 
        4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
        5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        6. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีน
        7. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และด้านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
 
 
กลยุทธ์
        1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
        2. กลยุทธ์สร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุลากรทางการศึกษา
        3. กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียเป็นสำคัญ
        4. กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้เชิดชูความเป็นไทย
        5. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมโดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม