ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ครู บุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายทันต่อความเปลี่ยนแปลง
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
        ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาคุณภาพการเรียนสู่มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
        ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพและโรงเรียน