คติพจน์
คติพจน์
คติพจน์

          ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม