อักษรย่อโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน
อักษรย่อ

       ส.ว.