สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

          เหลือง - น้ำเงิน