คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน

          เป็นเลิศวิชาการ ประสานชุมชน ผลผลิตมากมาย มีรายได้ระหว่างเรียน