สมรรถนะหลักของโรงเรียน
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
สมรรถนะหลักของโรงเรียน

          ๑ . การมุ่งผลสัมฤทธิ์

          ๒. การบริการที่ดี
          ๓. การพัฒนาตนเอง
          ๔. การทำงานเป็นทีม