ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกการประเมินตนเองรายบุคคล ของครู(sar) Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 246963
62แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล ของครู(sar) Word Document ขนาดไฟล์ 51.2 KB 246969
เอกสาร PLCโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 246978
แผ่นพับโรงเรียน61 246993
คู่มือkahoot Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 992.59 KB 247079
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 247161
แผ่นพับโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.76 KB 247023
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.04 KB 247016
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.93 KB 247008
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา2561 สังกัดสพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 247050
คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงสำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.41 KB 247066
วารสาร 230161 JPEG Image ขนาดไฟล์ 262.15 KB 247012
ลิงค์..ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (เขต24) Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 247044
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 247038
ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.79 KB 247073
แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.92 KB 247106
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 247073
วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.07 KB 247080
วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.02 KB 247082