ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกการประเมินตนเองรายบุคคล ของครู(sar) Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 310261
62แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล ของครู(sar) Word Document ขนาดไฟล์ 51.2 KB 310265
เอกสาร PLCโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 310277
แผ่นพับโรงเรียน61 310279
คู่มือkahoot Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 992.59 KB 310381
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 310456
แผ่นพับโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.76 KB 310317
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.04 KB 310307
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.93 KB 310293
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา2561 สังกัดสพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 310354
คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงสำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.41 KB 310429
วารสาร 230161 JPEG Image ขนาดไฟล์ 262.15 KB 310301
ลิงค์..ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (เขต24) Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 310339
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 310328
ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.79 KB 310361
แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.92 KB 310404
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 310376
วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.07 KB 310374
วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.02 KB 310376