คณะผู้บริหาร

นายธนเทพ วิเศษสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : th_anathep@hotmail.com.com