ภาพกิจกรรม
การจ่ายเงิน/การรับของนักเรียนทุนเสมอภาค

การจ่ายเงิน/การรับของ นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 25 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนพคุณสุขเกษม โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,23:36   อ่าน 160 ครั้ง