ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย อุดรแผ้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสันชาติ ตาลชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ วังสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเทพ วิเศษสอน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน