คณะผู้บริหาร

นายธนเทพ วิเศษสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา