กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมพงษ์ คำสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประเสริฐ บุ่งนาม
ครูชำนาญการพิเศษ