กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวัชราวรรณ อ่อนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปรียา แสบงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิจันทร์ โคตรลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชิดศักดิ์ ไชยเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางซ่อนกลิ่น ประสารฉ่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ