กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเชิดศักดิ์ ไชยเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปรียา แสบงบาล

นางมะลิจันทร์ โคตรลาคำ

นางวัชราวรรณ อ่อนคำ

นางซ่อนกลิ่น ประสารฉ่ำ