กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดนตรี ดีมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงมะลัย น้อยหมอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ โชติพูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ