กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดนตรี ดีมาก

นางพวงมะลัย น้อยหมอ

นางกรรณิการ์ โชติพูล

นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง

นางนภาภรณ์ จันทร์สด