กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดนตรี ดีมาก

นางพวงมะลัย น้อยหมอ

นางกรรณิการ์ โชติพูล

นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง

นางนภาภรณ์ จันทร์สด