กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัจฉรา ภูศรี
ครู