กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฐิตญานนท์ สร้อยชมภู

นางสาวอัจฉรา ภูศรี