กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเทือง แสบงบาล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์ศักดิ์ ทองเงิน