กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงษ์ศักดิ์ ทองเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0934744413
อีเมล์ : pongsak191125@gmail.com

นายประเทือง แสบงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ