กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธวัฒชัย พันธ์โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุล