กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธวัฒชัย พันธ์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุล
ครูชำนาญการพิเศษ