กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระยุทธ จันทร์สด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประไพวรรณ โชติจำรัส

นางจิราพร สหัศทัศน์

นางสาวสุวิภา สำราญสุข