กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระยุทธ จันทร์สด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประไพวรรณ โชติจำรัส

นางสาวสุวิภา สำราญสุข