กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระยุทธ จันทร์สด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิมลพรรณ น้อยบัวทิพย์

นางสาวประไพวรรณ โชติจำรัส

นางสาวอัฐพร ทะรังศรี

นางสาวสุวิภา สำราญสุข