กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวีระยุทธ จันทร์สด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวประไพวรรณ โชติจำรัส

นางสาวสุวิภา สำราญสุข