กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระยุทธ จันทร์สด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุวิภา สำราญสุข
ครู