กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐกานต์ กำหนดความ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสำราญ แก้วกาหลง

นางจันทราพร คำเสนา