กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐกานต์ กำหนดความ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสำราญ แก้วกาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทราพร คำเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ