คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ เอกวงษา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศณุ งาดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลองศักดิ์ สัตนาโค
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง โชติไสว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ ดลสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงไทย อัคติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภา ตาลรุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมควร โชติจรุง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิจันทร์ โคตรลาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายราชันย์ จุดดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พันโทบุญยัง ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประโชติธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล น้อยบัวทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเทพ วิเศษสอน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ