คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล สร้อยชมภู
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาวดี ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6