คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภโชค ตาลเลิศ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร ภูมิเลย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพินันท์ ดลพันธุ์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิญา ตาลสถิตย์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิติยา มะลิรัมย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ อุปนิ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟ้ารุ่ง โชติไสว
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5